Vallen en opstaan.

Dieptepunten.

Op 4 juli 1908 was het zover. De Gilde beleefde haar eerste dip en wat voor een! Directeur Pypops doet zijn beklag bij de commissie. Hij stelt dat er in het muziekkorps verscheidene leden bevinden die altijd even slecht oppassen, waardoor het dus volstrekt onmogelijk is de Harmonie goed te doen gaan.  Het zijn vooral de leden van de afdelingen "Muzikale Spaarkas of Kunst en Vermaak" en degene die "Bal spelen".  De beslissing van de commissie was drastisch, de balspelers en muzikale spaarkas werden opgedoekt en er zouden in het vervolg geen balspelers  meer worden toegelaten in de harmonie. Ten dien einde en om het Muziekkorps her in te richten zal hetzelfde van heden af ontbonden zijn. Eene algemene vergadering wordt gesteld op aanstaanden dinsdag 7 juli.

 

Dit was nog min nog meer een ontbinding van de maatschappij, een wel erg drastische maatregel en een groot risico voor het voortbestaan van de vereniging. En het wordt nog erger, getuige het verslag van de algemene vergadering van 7 juli 1908 : 
De maatschappij zal heringericht worden op toekomenden vrijdag, 10 juli 1908, in algemeene vergadering ten lokale, om half negen ure 's avonds. De voorwaarden om nog tot lid van het muziekkorps aangenomen te worden zijn vooral de volgende : onberispelijk gedrag, oprecht katholiek zijn zoowel in privaat leven als in politiek, geen bal spelen, geen deel maken van eene andere harmonie of fanfare, de instrumenten of al wat de maatschappij toebehoort zullen nooit anders mogen gebruikt worden dan tot den dienst der maatschappij, tenzij door bijzondere toelating van de commissie. De leden moeten zich verbinden van, zonder gewichtige en aanneembare reden, nooit afwezig te zijn op de repetitiën en uitvoeringen. Zij moeten echt verkleeft zijn aan de maatschappij en trouw medewerken aan haren bloei en vooruitgang. Degenen die in voormelde voorwaarden willen deel maken van de Harmonie der Gilde, kunnen zich vrijwillig aanbieden in de hiertoe belegde algemeene vergadering op vrijdag aanstaande.
Op de algemene vergadering van 10 juli 1908 blijkt dat 38 leden zich opnieuw hebben ingeschreven als lid van de vereniging. Dat het de commissie menens was bewijst het volgende :
Daarna vergadert de commissie zich afzonderlijk om de lijst vast te stellen dergenen welke haar geschikt schijnen om deel te maken van de "Harmonie der Gilde". Dan volgt de lijst van de 38 leden. Dezen zullen samengeroepen worden op morgen zaterdag om 8.30 ure 's avonds om hunnen instrumenten te ontvangen  (bij de ontbinding had men deze moeten inleveren) en de eerste repetitie zal plaats hebben op toekomenden dinsdag.
Tijdens deze repetitie van 14 juli die begonnen werd met het spelen van de "Brabançonne" werd de leden nog eens op het hart gedrukt dat ze zich vrijwillig verbonden hebben om de gestelde regels na te leven. 
Tussen deze leden vinden we bekende namen zoals : Loos, Van Bekbergen, Van Assche, Lenaers, Preal, die we jaren later nog zullen terugvinden in het muziekgebeuren van Sint-Truiden. Het waren waarschijnlijk de voorouders. 

 

Het is wel even bekomen van deze ingrijpende maatregel. Moest de mentaliteit toen geweest zijn zoals nu. Er zou nooit sprake geweest zijn van deze website. Zoveel is zeker.

 

Eind 1927 stond men voor een nieuw dieptepunt. Na de heropstart na de oorlog in 1918 had de hoge burgerij veel gezag en invloed verloren. Ze trokken zich terug en het gewone volk kwam  in het bestuur waaronder al direct 4 muzikanten en 3 jaar later 6. Wegens gebrek aan ervaring enerzijds en het voortaan ontbreken van de nodige steun van deze burgerij is het niet verwonderlijk dat alles in het honderd begon te lopen. Er werd slechts sporadisch of niet meer vergaderd. Anatole Van Assche neemt om persoonlijke reden ontslag en wordt opgevolgd door Hubert Mathijs. Oorzaak was : ... Het peil der maatschappij was ter oorzake van nalatigheid op dit oogenblik tamelijk diep gedaald. Mr Mathijs heeft zijn best gedaan want weldra worden er terug mooie concerten gespeeld. Alleen het trommelkorps en de klaroenblazers laten nog te wensen over. Langzaam maar zeker zal de maatschappij ook uit dit dal kruipen eens dat de nieuwe situatie gestabilizeerd is.

 

Vanaf 1935 zien we de verslagen weer heel sumier worden en zijn ze beperkt tot een paar agendapunten. Het begint weer slecht te gaan met de Gilde. De kas is leeg zodat sommige bestuursleden moeten bijspringen om het St Ceciliafeest te kunnen vieren. Er moeten twee muzikanten ontslagen worden wegens openlijke blaam aan het bestuur en opruierij. De repetities zijn slecht, de bestuursleden zijn dit nog enkel op papier.  Een muzikant neemt ontslag uit onvrede, weinig vooruitgang, geringe opkomst van de bestuursleden enz. Kortom het kon niet slechter. We zijn dan al September 1936 en er moet dringend iets gedaan worden. Tijdens de vergadering van 15 april 1937, tijdens dewelke twee nieuwe bestuursleden worden verwelkomd, de heren Jef Belet en Jef Groffi, wordt voorgesteld een buitenstaander te vragen in de persoon van professor Bellens om zich bezig te houden met de herinrichting van de maatschappij. Hij zal ten dien einde samen met bestuursleden regelmatig de repetities bijwonen om zich alzo een gedacht te vormen. Of het lukt lezen we verder op pagina : Werking.

 .