Huisvesting.

Het huisvestingsprobleem van de Gilde is er zeker geen van de jongste tijd. Het is al begonnen nog voor de vereniging goed en wel gestart was. Getuige een uittreksel uit een verslag van de commissievergadering van 8 december 1895. ... M. Quintens, voorzitter bewijst dat M. Snyers, baas van den Café Royal, daadzaken daargesteld heeft ingevolge welke het de sociëteit niet meer mogelijk is nog langer in gemeld lokaal te blijven.

De commissie besluit eenpariglijk met de sociëteit uit gemeld lokaal te vertrekken en belast den heer Massa de zaken de sociëteit toebehorende weg te halen.

Er zullen stappen aangewend worden met de maatschappijen "De Aloysianen" en den "Katholieken Kring" om voorlopig in een dezer lokalen de repetitiën te mogen houden.

Afgezien van het ietwat rare Nederlands, leren we hieruit dat de geschiedenis zich blijkbaar steeds herhaald.

Op 10 december 1895 meldt de voorzitter dat er niet kan gerepeteerd worden bij de Aloysianen maar wel in de "Katholieken Kring". Men is accoord en de repetitiën beginnen er volgende vrijdag.

 

Maart 1906 vergadert de Gilde voor het eerst in het nieuw lokaal van de "Katholieke Vereniging". We nemen aan dat ook de repetities daar doorgingen want nergens staat er genoteerd wat de oorzaak van deze verhuis was. Dit lokaal bevond zich in de oude patria in de hoek waar nu de bibliotheek is gevestigd. Heel het CC de Bogaard ligt trouwens op de terreinen van de vroegere patria.

 

Bij de herstart in november 1918 vlak na de eerste wereldoorlog lezen we : Voortaan zal de commissie vergaderen in den bovenzaal van de café "Capucienenbaard". De herhalingen worden gehouden in de benedenzaal van het Patronaat (oud lokaal van den katholieken kring Brusthemstraat), bereidwillig ter beschikking gesteld der maatschappij door den Eerw. Heer Deken Beckers. Dit is het lokaal van voor de oorlog maar is van naam veranderd. De repetitiën zijn ook herhalingen geworden. Er is dus duidelijk een mentaliteitswijziging aan de gang.

 

In 1920 verhuist men van het "Patronaat" naar de bovenzaal van de Bond van St Marten, ook genoemd "De Leo's Kring" door de pastoor van deze parochie bereidwillig ter beschikking gesteld. Het vorige lokaal werd niet meer door Deken Beckers in gebruik gehouden.

 

Na de eerste wereldoorlog valt het op dat de bestuursvergaderingen op diverse plaatsen doorgaan. Nu eens in de Capucienenbaard, dan weer ten huize van Mr Van Slype, de Leo's Kring, Cafe Central. Men is, wat locaties betreft, duidelijk op de dool.

Begin jaren dertig gaan de vergaderingen en ook feesten van de maatschappij steevast door in "Hotel Royal" Dit hotel was gelegen rechtover de minderbroederkerk. In de jaren 90 is het afgebroken om plaats te maken voor een modern winkelpand.

 

In het verslag van 31 maart 1940 lezen we dat de Gilde al jaren een lokaal zocht ...waar onze inboedel veilig zou geborgen zijn en waar de herhalingen vrijelijk kunnen gehouden worden; kortom een onderdak waar we ons thuis zouden gevoelen. De lokalen van de patria waren terug vrijgekomen en waren opnieuw een katholiek tehuis geworden. Bovendien had de voorzitter van de Gilde de patria overgenomen. De vereniging zat dus nu gebeiteld. Ze is er ingetrokken eind september 1940. De bestuursvergaderingen vermelden vanaf nu "Cinepatria" als vergaderplaats. Juli 1942 wordt er geklaagd over de slechte omstandigheden waarin moet gerepeteerd worden. Het orkest wordt voortdurend gestoord door filmbezoekers die hun fietsen in de repetitiezaal plaatsen en er worden ook reclameborden geschilderd. Na tussenkomst van de voorzitter komt hieraan een einde en zullen de instrumenten in een afgesloten kamer opgeborgen worden. Mr Préal bewaart de sleutel.

 

 

Onderstaande tabel leert ons dat ook dit geen definitieve oplossing van het probleem betekende. Momenteel repeteren we in de parochiezaal van Kortenbos alwaar er ruimte is voor allerlei activiteiten. Een tweede kleiner lokaal is ons ter beschikking gesteld door de gemeenteoverheid. Het is echter totaal niet geschikt voor repetities vanwege te klein en te hinderlijk voor de andere verenigingen die er gevestigd zijn.