Rouwen om overleden vrienden.

Het initieel doel van de vereniging is feesten en blijde evenementen opluisteren. Echter stond ze ook paraat als er droeve gebeurtenissen muzikaal dienden begeleid te worden. In het bijzonder betreft het hier het definitieve afscheid van kameraden, bestuursleden, ereleden en muzikanten of prominenten van de stad.

 

In het jaar 1894 overlijdt de echtgenote van erevoorzitter Baron Whettnall. Het bestuur van de Gilde besluit de begrafenis bij te wonen en een brief met condoleances te sturen aan Baron Whettnall. Deze was natuurlijk in de franse taal. We maken uit deze brief ook op dat deze adelijke familie op het kasteel van Nieuwenhoven woonde.

 

Augustus 1903 overlijdt de proost van de Gilde en deken van Sint-Truiden EH Lenaerts . Op vraag van de stad zal de Gilde zeker bereid zijn deel te nemen aan de begrafenis. Diensvolgens zal de Harmonie der Gilde plaats nemen in den stoet, onmiddellijk voor de Priesterschaar die het lijk van onzen diepbetreurden proost zal voorafgaan.
Deken Lenaerts  werd opgevolgd door deken Beckers die ook proost van de Gilde zal worden.

 

Op 23 maart 1901 overlijdt Godfried Schoofs, de ontwerper van de vlag die eigendom was van de Gilden van Ambachten en Neringen maar door het korps werd gebruikt.

 

In december 1906 overlijdt schepen De Jongh, vader van bestuurslid dokter De Jongh. De commissie stuurt zijn rouwbeklag per brief aan haar medebestuurslid.
Eenzelfde schrijven wordt gestuurd in januari 1908 naar burgemeester Cartuyvels bij het overlijden van diens moeder.

 

Op 24 februari 1911 overlijdt directeur en medestichter van de Harmonie der Gilde Theodore Moulckers. De commissie zal aan het hoofd van het muziekkorps de begrafenis van den diepbestreurden directeur Moulckers bijwonen. De Heer voorzitter gelast zich eene lijkrede namens de harmonie der Gilde, bij de begrafenis in 't sterfhuis uit te spreken. Eenen brief van deelneming zal aan mevrouw Moulckers gezonden worden.

 

Eind maart 1913 overlijdt Erevoorzitter van de Gilde Baron Senator Whettnall. Hij werd begraven in de parochie Melveren op dinsdag 1 april. Uit een krantenknipsel van toen vernemen we dat er enorm veel volk was. Om 11 uur kwam het stoffelijk overschot per trein toe aan de halte van de Bornedries te Melveren. Van daar uit ging het stoetsgewijs onder het spelen van treurmarsen door de Gilde richting kerk. Baron Whettnall werd bijgezet in de familiegrafkelder te Melveren.

 

Den 1sten Juni 1924 overleed te Brusthem, na eene langdurige en pijnlijke ziekte, Mijnheer Thomas Noben, oud-bestuurder van de harmonie, aan wiens zorgen de maatschappij altijd de meesten bloei gekend heeft. .....Daar Mr Noben bij laatsten wil beschikking geene eerbetooging noch muziek bij zijn begrafenis gewild heeft, zal enkel eene afdeeling van de Commissie met het vaandel der maatschappij de begrafenis van den betreurden oud-directeur bijwonen.
Hiermee ging een van de meest geliefde dirigenten heen, zoals we uit de oude verslagen kunnen opmaken.

 

Op 28 mei 1928 overlijdt de laatste medestichter der maatschappij, De Heer Frans Philips. Tot dan is hij altijd secretaris geweest en nam hij na de oorlog tevens de functie van penningmeester waar. De maatschappij heeft in korps deelgenomen aan de lijkplechtigheden. De heer Frans Leenen, ondervoorzitter , sprak in naam der maatschappij eene treffende en roerende lijkrede uit

.

Den 4de augustus 1929 overlijdt Frans Leenen, gemeentesecretaris en sinds vele jaren ondervoorzitter van de Gilde. De maatschappij heeft in korps deelgenomen en secretaris Coninkx sprak de lijkrede uit.

Erevoorzitter Frans Claes overlijdt op 27 december 1929. Volgens het verslag was hij een van de grootste weldoeners, tegenwoordig heet dit sponsor, van de Gilde. De begrafenisplechtigheid op 31 december werd bijgewoond door het ganse korps en de lijkrede werd uitgesproken door volksvertgenwoordiger en bestuurslid Mr Blavier.

Nieuw overlijden, dit keer Mr Jozef Preud'homme, bestuurslid der Koninklijke Harmonie der Gilden. Mr Blavier spreekt de lijkrede uit. 

Donderdag 14 november 1940 overlijdt Clement Meuwissen in de ouderdom van 34 jaar. Zeer jong nog.  Hij was directeur van de Gilde sinds 26 juni 1938 toen hij dhr Mathijs opvolgde. Tot dan was hij bestuurslid sinds 1931 en bekleedde de functie van secretaris. Voorzitter Stultjens sprak de lijkrede uit.