De vlaggen van de vereniging.

Eerste vlag.

In de commissiezitting van 30 juni 1900 vinden we voor de eerste maal een beschrijving van de vlag opgesteld door Godfried Schoofs. Hier volgt de originele tekst overgenomen uit het verslag van die datumDeze vlag of wapper, in zijde vervaardigd, verbeeldt in zijn vlak het familiewapen van den H. Trudo. Dit wapen wier schild is een blazoen schuins in twee gesneden, geel en blauw, waar de rode Leeuw van Limburg oprijst, zijn manen schuddende, houdt in de rechte klauw het stadswapen van Sint-Truiden. Rond dit wapen slingert zich een lint voor titel dragende : "Arbeid Adelt". Een witte boord omzoomt de tweekleurige vlag met deze woorden, in gothische letters : "Gilde der Ambachten en Neringen van Sint-Truiden opgericht in 1891. Een franie in Nationale Kleuren omboordt, zinnebeeld der getrouwheid aan Koning en aan de instellingen des lands. Een sluier met de pontificale kleuren (wit en geel) daalt van de piek der  midden- eeuwse hellebaard, verbeeldende de getrouwheid der Gilde aan den Paus der werklieden. Dit vaandel is ver- vaardigd aan het huis Lod. Grossé te Brugge, naar de tekening van Godfried Schoofs, onzen stadsgenootHet beschreven vaandel was in feite het vaandel van de Gilden van Ambachten en Neringen maar door de harmonie werd gebruikt. Ze was ten slotte het kind van deze Gilden. Op 6 juli 1906 beslist de Harmonie der Gilde dit vaandel te laten herstellen bij de maker ervan in Brugge. Vooraf stuurt ze een brief naar de firma Grossé om haar beklag te maken over het feit dat dit vaandel zo snel versleten is. Zij suggereren dat er slechte zijde is gebruikt. Het hersteld vaandel werd opnieuw in gebruik genomen tijdens de processie                                                                         op de eerste zondag der kermis van 1906. Deze eerste vlag heeft gediend tot begin 1915.

 

Tweede vlag.

 De tweede vlag moet omstreeks ditzelfde jaar in gebruik zijn genomen. Er is praktisch niets terug te vinden in de verslagen van die tijd. Hoogst waarschijnlijk werd ze geschonken door een milde weldoener die onbekend wenste te blijven. Ze was van het type omgekeerde puntzak en vervaardigd in donker velours. Kleurenfoto's bestonden nog niet anders hadden we de kleur kunnen achterhalen. Onder het stadswapen stond geborduurd : "Harmoniemaatschappij der Gilde" De fraai uitgewerkte stok was donkerrood van kleur en had bovenaan een hellebaard waaronder een ring met een 15-tal medailles verkregen bij feestelijkheden in en buiten de stad. Ze werd voor het laatst gebruikt tijdens de Rerum Novarumstoet van 27 mei 1934 in de Tuinwijk (Nieuw St Truiden). Ze is spoorloos verdwenen in het begin van 1950 van de plaats waar ze stond uitgestald in de hoek van het repetitielokaal Patria. Het vermoeden is groot dat ze stiekem werd verkocht om de kas te spijzen. Dit vermoeden wordt versterkt door een schenking van 5.000 fr door een onbekende rond dit tijdstip.

Derde vlag.

Tijdens de vergadering van 14 september 1931 is het bestuur van mening dat er voor de aankoop van een nieuwe vlag zou moeten gezorgd worden. ...Deze vlag zou betaald worden door de vooraanstaande katholieken der stad waarbij een inschrijvingslijst zou aangeboden worden. Een eerste stap werd daarvoor reeds gedaan door den EH proost en Mr Vanslype, die reeds een som van 500 fr. inzamelden. 
Er gaan 3 jaar voorbij en tijdens de vergadering van 9 april 1934 legt men de ontwerpen van de nieuwe vlag ter goedkeuring voor aan het bestuur. Men brengt enkele wijzigingen aan en de secretaris krijgt opdracht een ...drietal definitieve ontwerpen te laten maken en deze naar verschillende vlaggenfabrieken te sturen ten einde hunne prijzen en hoedanighedeid der stoffen te kennen. Het ontwerp dat wordt aangenomen is dit van stadsgenoot en schilder P. Heidbuchel dewelke ook de O.L.Vrouwekerk beschilderde in de periode 1922-1926. Een laatste vergadering,deze van 28 mei 1934 wordt gewijd aan de nieuwe vlag. Na onderzoek van de verschillende huizen wordt de bestelling geplaatst bij het huis Caers te Leuven die de vlag met bijhorigheden zal maken voor 2.55O fr. De vraag voor sponsoring heeft al 1.665 fr. opgebracht. Men was krap bij kas doch van sparen was geen sprake want men wilde een 20tal maatschappijen uit de omtrek uitnodigen om aan het festival deel te nemen waarbij dan ook de nieuwe vlag zou ingewijd worden. Bijna al de uitgenodigde maatschappijen zouden deelnemen en dit was te veel voor een dag. De vlag werd dan ingezegend op 1 juli 1934 door de deken na de mis van 10 uur in de hoofdkerk waaraan de maatschappij deelnam. Op de trappen van het Berchmanshuis maakte kapelaan Daenen een groepsfoto. Deze werd aan ieder muzikant aangeboden. Spijtig genoeg is er van deze foto geen exemplaar meer in ons bezit. Het festival zal doorgaan op 8 juli. (zie pagina activiteiten)
Het witte kruis dwarsdoor verbeeldt dat het om een katholieke maatschappij ging. Links schildknaap met bazuin versierd met leeuwenvlag is zinnebeeld van het Vlaamse karakter. Verder vinden we nog : Belgische vlag met kroon (koninklijke maatschappij), de wapens van de Gilde en de stad St-Truiden met de drie torens, het pauselijk wapen en het provinciewapen. Verder het stichtingsjaar en de kleuren rood en groen die toen de stadskleuren waren. Ze heeft dienst gedaan tot 1950 en is nog steeds in ons bezit.

Vierde vlag.

De vierde vlag is volgens de kronieken de mooiste en meest waardevolle. Nochthans heeft ze niet zo veel geld gekost. Hoe dat komt verneemt U hier. Het besluit voor een nieuwe vlag werd genomen tijdens de vergadering van 12 september 1950. Op 22 mei 1951 wordt een wedstrijd uitgeschreven voor het ontwerpen van een vlag. Aan het bekroonde ontwerp wordt een prijs van 1.500 fr toegekend. Stadsgenoot en kunstschilder Arthur Renson haalde de prijs binnen. Het vervaardigen ervan zou normaal een dure aangelegenheid worden ware het niet dat de erevoorzitter Graaf de Liedekerke kennissen had in een Spaans damesklooster. Zij wilden de klus gratis klaren, zodoende moest de Gilde enkel maar de grondstoffen aanschaffen. Gravin de Liedekerke en Mevr. Palms kochten de materialen in Brussel. De Spanjaarden zetten zich aan het werk en halfweg 1952 kwam het resultaat naar St Truiden in een diplomatieke koffer. Ze werd gewijd na de hoogmis van 10 uur in de OLVrouwkerk gevolgd door een receptie op het stadhuis. 
Ze heeft 28 jaar dienst gedaan en was in 1980 zodanig versleten dat ze noodgedwongen werd opgeborgen in ons lokaal waar ze voor de laatste maal voorzichtig werd uitgrold om bijgaande foto te maken.

Vijfde en huidige vlag.

 De vijfde en huidig dienstdoende vlag is van het type "omgekeerde puntzak" donkerblauw van kleur met gouden opdruk. Ze vermeldt het stichtingsjaar, het embleem, de naam en locatie van de vereniging. Ze is er maar gekomen nadat de kastoestand een beetje was opgeklaard en dit was pas in 1985. De Gilde heeft het dus 5 jaar zonder vlag moeten stellen, toch het symbool van een vereniging bij publieke optredens. Veel geld kon er echter ook dan niet aan besteed worden en het werd dus een soort selfmade-ontwerp. De ondergrond is van het duurste velours dat beschikbaar was in donkerblauwe kleur. Daarop heeft een stadsgenote die gespecialiseerd was in borduren de nodige teksten en versieringen aangebracht.